EKML-i üldkoosoleku
P R O T O K O L L  nr. 25
Tallinna Autobussikoondis                                             06. mail 2005 ja 09.  juunil 2005


Koosolekust võtsid osa EKML-i klubide hääleõiguslikud esindajad: Ring, Vaida, Kehra, KeSa, Tirts, Peningi. Lisaks sellele võtsid koosolekust osa veel samade klubide teised liikmed.

Koosoleku juhatajaks valiti Heino Merilaine ja protokollijaks Maarika Samberg.

                                    P ä e v a k o r d :
1. Eesti olümpiakomitee üldkogu (28.04.2005) tulemustest (protokolli lisa 1)
2. Rahvusvahelise Koroona (Novus või seibipiljardi) föderatsiooni moodustamisest
3. Hooaja 2004-2005 edetabeli kinnitamine (protokolli lisa 2)
4. Hooaja 2005-2006 kalenderplaani kinnitamine (protokolli lisa 3
5. Edetabeli reglemendi kinnitamine (protokolli lisa 4)
6. Uue hooaja EKML-i aastamaks ja võistluste osavõtumaksud
7. Rahvusvaheliste võistlusmääruste muutmisest
8. Majandusaasta aruande kinnitamine
9. Jooksvad küsimused

                                                I
Kuulati: EKML-i president H. Merilaine avas koosoleku ja teatas, et 2005. aastaks on kinnitatud koostööleping EOK-ga (protokolli lisa). Leping sõlmiti 05.01.2005 Tallinnas
 Otsustati: tutvuda lepinguga ja võtta kohustused täitmiseks.

                                                II
Kuulati: G. Trees ja H. Merilaine teatasid, et Rahvusvahelise Koroona (Novus) Föderatsiooni moodustamine on soikunud.
Osustati: EKLM-i eestipoolsetel esindajatel (vastavalt protokollile nr 19, 11. mai 2002: G. Müil, G. Trees, H. Merilaine, O. Karu ja K. Tiik) tegeleda tõsiselt föderatsiooni registreerimisega

                                                III
Kuulati: M.Samberg teatas, et edetabel on koostatud edetabeli reglemendi põhjal ja kaebusi ei ole tulnud.
 Otsustati: Hooaja 2004-2005 edetabel ühehäälselt kinnitada


                                                            IV
Kuulati: H. Merilaine teatas, et eelmisel hooajal oli liiga palju võistlusi. Ka teised kohalolijad olid osaliselt sellega nõus. Samas tutvustas ta uue hooaja kalenderplaani projekti. Tutvuti projektiga ja tehti parandusi nii ajalises kui ka võistluste osas
Otsustati: hooaja 2005-2006 kalenderplaan kinnitada (protokolli lisa 4). Kuni hooaja alguseni on veel võimalus korraldajatel kalenderplaani lisada võistlusi kuid mitte hiljem kui 1 kuu enne võistluse toimumist.                                                            V
Kuulati: kehtiva edetabeli reglemendi põhjal ei ole määratletud võrdsete üldpunktide korral koha määramine edetabelis.
Otsustati: peale arutelu otsustati hääletamise tulemusena, et parema koha edetabelis saab sportlane, kes on hooaja jooksul kogunud suurema arvu maksimumpunkte (25). Kui ka see näitaja on võrdne, võetakse arvesse järgmised punktid (24) jne.

                                                            VI
Kuulati: H. Merilaine teatas, et uuel hooajal võiksid EKML-i maksud jääda samaks.
Otsustati: ühehäälselt otsustati, et hooajal 2005-2006 on klubi aastamaks 200.-, üksikliikme aastamaks 30.- ja kalenderplaanis olevatel võistlustel on osavõtumaks 30.-, millest 50% läheb auhinnafondi. Klubide nimekirjad koos isikuandmetega ja EKML-i liikmemaksud tasuda hiljemalt 01.10. 2005.a.

                                                            VII
Kuulati: koosolekust osavõtjad olid ühisel arvamusel, et koroonamängu rahvusvahelised võistlusmäärused vajavad parandusi.
Otsustati: paranduste tegemine eeldab põhjalikku arutelu ja eeltööd. Sügisest hakkavad kohtunikekogu, juhatus ja klubide esindajad neid küsimusi arutama

                                                            VIII
Kuulati. EKML-i president Heino Merilaine esitas koosolekule kinnitamiseks 2004.a. majandusaasta aruande.
Otsustati: aruanne kinnitada

                                                            IX
Kuulati: H. Merilaine esitas küsimuse, kas EKML võtab juurde uusi liikmeid. On esitatud avaldus Saaremaa Valdade Spordiliidult
Otsustati: EKML võtab kindlasti juurde uusi liikmeid ja Saaremaa Valdade Spordiliit saab uuel hooajal liitud EKML-I tööga.
Kuulati: O. Karu esitas kohtunikekogu poolt koosolekule arutamiseks Võistluste toimumise ja arvestamise lehe kavandi (protokolli lisa 5). Kui osutub vajalikuks tehakse blanketile veel muudatusi.
Otsustati: sellisel lehel on kindlasti informatiivne tähtsus võistluste korraldamisele hinnangut andes. Igal võistlusel täidab ˛ürii lehe ja selle alusel on võimalik anda võistluse korraldajale hinnangut ja ka järgmise korraldatava võistluse kohta ettekirjutisi teha.
Kuulati: M. Samberg tuletas meelde, et eelmisel hooajal oli probleeme maakondade MV-stel auhinnarahadega. Ei saa iga võistluse eel või keskel vaielda selle üle kas täna saab auhinnaraha ja millise määratluse järgi. Kalenderplaani võistluste kuldreegel-50% osavõtumaksust läheb auhinnafondi- peaks kehtima ka nendel võistlustel
Otsustati: H. Merilaine võttis endale kohustuse rääkida maakondade meistrivõistluste korraldajatega ja leida võimalus tingimuste ühtlustamiseks
Kuulati: arutuse all oli hooaja 2005/06 inventari küsimus seibide ja löögiketaste osas. Peale põhjalikku arutelu jõuti otsusele.
Otsustati: seibid on EKML-il olemas ja nendega mängitakse kõigil kalenderplaanis olevatel võistlustel.  Uuel hooajal mängitakse uute löögiketastega, mille paneb lauale võistluste korraldaja. EKML omab 30 nn. Läti tüüpi löögiketast tumedast puidust. Need on ühe inimese poolt tehtud ja ka paljud mängijad omavad sama partii löögikettaid. Kui keegi soovib endale või oma klubile sama tüüpi löögikettaid muretseda, siis peaks jälgima EKML-i kodulehekülge. Sinna ilmub info tellimise võimaluste ja hinna kohta.
Kuulati: H. Merilaine ei olnud rahul koroonalaudade kvaliteediga osadel võistlustel. Lausa mängimist segavate vigadega laudu ei saa ikka võistlustel kasutada.
Otsustati. Võistluste ˛üriil on õigus võistluste arvestamisele lehele teha märkus ja mittesobivad lauad eemaldada.
Kuulati: taaskord oli arutluse teemaks järgunormide täitmine ja nende kehtivus.
Otsustati: saavutatud järk M (meister) ei aegu. Seda ei saa ära võtta. Järk MK (meistrikandidaat) omab kehtivust 2 aastat. Kui selle aja jooksul ei ole järgunorme uuesti täidetud kaotab järk kehtivuse. Samuti peab välja töötama kõrgemate järkude (näiteks RM ja SM) täitmise normatiivid. See teema vajab kindlasti käsitlemist uutes Rahvusvahelise Koroonamängu Võistlusmäärustes.
Kuulati: arutluse alla tuli võistluste juhendite vajalikkus ja seal olev info. Oli ettepanek, et võistluste juhendid võiks üldse ära jätta kui väga paljude võistluse eel muudetakse juhendis kirjapandud otsuseid. Selleks, et vältida vaidlusi toimuvate voorude osas
Otsustati: vastavalt osavõtjate arvule määrata kindlaks voorude arv kogu hooaja jooksul toimuvatel edetabeli arvestusse minevatel võistlustel. Juhendiga seda muuta ei saa. Võistlused toimuvad alljärgnevalt:
INDIVIDUAALSED
kuni 10 võistlejat (kaasa arvatud)          ringsüsteem
11 – 14 võistlejat (kaasa arvatud)         5 vooru
15 – 17 võistlejat (kaasa arvatud)         6 vooru
18 võistlejast alates                               7 vooru
PAARISMÄNGUD
kuni 8 paari (kaasa arvatud)                  ringsüsteem
9 – 12 paari (kaasa arvatud)                 5 vooru
13 – 15 paari (kaasa arvatud)               6 vooru
16 paarist alates                                    7 vooru
Kui võistluste korraldaja koostab juhendi, siis peab ta ka kõigist juhendi punktidest kinni pidama võistluste käigus.


Koosolekut juhatas                                                       Protokollis
Heino Merilaine                                                            Maarika Samberg