KINNITAN:

………………………...

09. jaanuaril 2001. a.

Harjumaa Spordiliit

juhataja S.Tikerpäe

 

HARJUMAA MEISTRIVÕISTLUSED

KOROONA PAARISMÄNGUDES

J U H E N D

I EESMÄRK

Pakkuda võistlemise võimalusi maakonna koroonamängu huvilistele.

Selgitada Harjumaa meistrid ja parimad spordiklubid ning omavalitsusüksused koroona paarismängudes.

II AEG JA KOHT

Võistlused toimuvad 27. jaanuaril (mees- ja naispaarid) ja 28. jaanuaril (segapaarid) Kehras.

Mandaat töötab mõlemal võistluspäeval Kehra Keskkoolis kell 9.oo - 9.3o. ni.

III OSAVÕTJAD

Võistlustest lubatakse osa võtta kõikide Harju maakonna omavalitsusüksuste terri-tooriumil elavatel või töötavatel sportlastel, Harjumaa koolide õpilastel ja Harjumaa spordiklubide liikmetel. Osavõtjate arvu võistlustel ei piirata.

Külalistena lubatakse võistlustest osa võtta kõikide Eesti koroonamänguklubide liik-metel. Neile kehtib osavõtumaks. Osavõtumaksu suuruseks on mõlemal päeval 15.- krooni võistleja kohta.

IV KORRALDUS, LÄBIVIIMINE JA TULEMUSTE ARVESTAMINE

Võistlused korraldab ja viib läbi Harjumaa Spordiliit koos ala kohtunikekoguga. Võistlused viiakse läbi Eestis 1995.a. kinnitatud rahvusvaheliste võistlusmääruste kohaselt. Laudade määrimiseks lubatakse kasutada ainult boorhapet.

Segapaarid ja naispaarid mängivad 6 vooru š veitsi süsteemis “parem neljast”. Juhul kui naispaare osaleb normaalse korralduse jaoks vähe on korraldajatel õigus muuta võistluse korraldussüsteemi st korraldada võistlus näiteks turniirisüsteemis. Meespaarid mängivad 7 vooru š veitsi süsteemis “parem neljast”.

Paaride paremusjärjestus selgitatakse paari poolt kogutud punktide järgi. Võrdsete punktide korral liidetakse kokku punktide arv, mis paaridel oli iga vooru järel. Suurima punktisumma saanud paar saab parema koha. Kui ka see ei selgita paremus-järjestust siis jäetakse ära I, II ja nii edasi vooru järgsed punktid.

Omavalitsusüksuste ja koroonaklubide vaheline paremusjärjestus koroona paaris-mängudes selgitatakse kõikide paaride poolt kõikides mänguliikides kogutud kohapunktide summeerimise teel.

Kohapunkte arvutatakse kõikides mänguliikides järgmiselt: – I koht - 240 p.; II koht - 220 p.; III koht - 210 p.; IV koht - 200 p.; V koht - 194 p.; VI koht - 190 p.; VII koht - 188 p. jne.

Võrdsete punktide korral on määravaks võistkonna paaride poolt saavutatud suurem kõrgemate kohtade arv.

Erinevate võistkondade liikmetest moodustatud paaride puhul jagatakse paari poolt saavutatud punktid pooleks. Võistkondadele toovad punkte ainult paarid kus mõle-mad mängijad on Harjumaa sportlased.

 

VÕISTKONDLIK ÜLDPAREMUSJÄRJESTUS KOROONAMÄNGUS (üksik- ja paarismängud kokku) selgitatakse üksikmängudes ja paarismängudes kogutud punk-tide summeerimise teel.

V AUTASUSTAMINE

I - III kohale tulnud sportlasi autasustatakse Harjumaa meistrivõistluste medalite ja Harjumaa Spordiliidu diplomotega. Võistlustel osalenud külalisvõistlejad autasustatakse spordiliidu diplomitega.

Mänguliikide kokkuvõttes autasustatakse parimat omavalitsusüksust Harjumaa meistrivõistluste karikaga.

VI MAJANDAMINE

Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kannab Harjumaa Spordiliit, välja arvatud võistlejate osavõtuga (transport, toitlustamine jne) seotud kulud.

VII ÜLDISELT

Kõikidel võistlejatel palume kaasa võtta mänguseibid, kiid ja põrandat mittemäärivad vahetusjalanõud.

Löögiketastena kasutatakse ainult Eesti Koroonamänguliidu poolt litsenseeritud kettaid.

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu koos võistluste organisaatoriga kohapeal. Info telefonil 611 8556 ja 611 8557.