Kinnitatud:                    

                                                                                                                        05. oktoober 2009.a nr 5 - 67  

                                                                                                                        Harjumaa Spordiliit

                                                                                                                        juhataja Sirje Tikerpäe                               

 

HARJUMAA  2009. a  MEISTRIVÕISTLUSED

KOROONA  ÜKSIKMÄNGUDES

 

J U H E N D

 

 

I  EESMÄRK

1. Pakkuda Harjumaal (siin ja edaspidi mõeldakse märksõna Harjumaa all Harju maakonna territooriumit ilma Tallinna linnata) elavatele või töötavatele või Harjumaa koolides õppivatele sportlastele või Harjumaa linnade ja valdade spordiklubide liikmetele võistlemise võimalusi.

2. Selgitada Harjumaa 2009.a meistrid ja noortemeistrid (poisid ja tüdrukud sündinud 1991 ja hiljem) koroona üksikmängudes.

 

II  AEG JA KOHT

3. Võistlused toimuvad  Kehras, Kehra Gümnaasiumis  31. oktoobril 2009.a.

 

III  REGISTREERIMINE

4. Eelregistreerimine

Võistluse parema korralduse huvides on suurema arvu võistlejatega esindatud spordiklubidel soovitav 28. oktoobriks 2009 teostada arvuline eelregistreerimine.

Eelregistreerimist saab teostada:

1. posti teel, aadressil: Harjumaa Spordiliit; Roosikrantsi 12; 10119 Tallinn;

2. telefoni teel:  611 8557

3. e-posti aadressil:   Harju.Spordiliit@mv.harju.ee

5. Registreerimine

Võistlejate nimeline registreerimine toimub võistluspäeval kell 9.00 - 9.30.

Võistlustele registreerimiseks palume suurema arvu võistlejatega esindatud spordiklubidel võistluspäeval esitada juhendile lisatud vormi kohane registreerimisleht.

 

IV  OSAVÕTJAD

6. Võistlustest lubatakse osa võtta kõikidel Harjumaa omavalitsusüksuste terri-tooriumidel elavatel või töötavatel sportlastel, Harjumaa koolide õpilastel või Harjumaa spordiklubide liikmetel. Osavõtjate arvu võistlustel ei piirata.

7. Väljaspool võistlust lubatakse külalistena osaleda ka mitte Harjumaa sportlastel. Neile kehtib osavõtumaks  30.- EEK võistleja kohta.

 

V  KORRALDUS, LÄBIVIIMINE JA TULEMUSTE ARVESTAMINE

8. Võistlused korraldab ja viib läbi Harjumaa Spordiliit koos Koroonamänguklubi Kehra ja võistluste kohtunikekoguga. Võistlused viiakse läbi Eestis 1994.a kinnitatud rahvusvaheliste võistlusmääruste kohaselt.

9. Noorte (poisid ja tüdrukud sünd 1991 ja hiljem) paremusjärjestus selgub meeste ja naiste võistlustel saavutatud kohtade põhjal, st et noortele eraldi turniiri ei korraldata, vaid võetakse meeste ja naiste turniirilt paralleelarvestus.

10. Naised mängivad 7 vooru šveitsi süsteemis “parem neljast” (3:1; 3:0; 2:2).

Mehed mängivad 9 vooru šveitsi süsteemis “parem neljast” (3:1; 3:0; 2:2).

11. Vähese osavõtjate arvu korral jätavad korraldajad endale õiguse muuta mängitavate voorude arvu või korraldada võistlused turniirisüsteemis.

12. Individuaalne paremusjärjestus selgitatakse kogutud punktide järgi.

13. Võrdsete punktide korral liidetakse kokku punktide arv, mis mängijatel oli iga vooru järel. Suurima punktisumma kogunud võistleja saab parema koha. Kui ka see ei selgita paremusjärjestust, siis jäetakse ära I, II, ja nii edasi vooru järgsed punktid.

 

VI  AUTASUSTAMINE

14. Individuaalarvestuses I - III kohale tulnud Harjumaa sportlasi autasustatakse Harjumaa meistrivõistluste medali ja Harjumaa Spordiliidu diplomiga.

Noorte arvestuses autasustatakse kolme Harjumaa paremat poissi ja tüdrukut Harjumaa vanuseklasside meistrivõistluste medalitega ja Harjumaa Spordiliidu diplomitega.

15. Võistlustel osalenud külalisvõistlejad autasustamisele ei kuulu.

 

VII  MAJANDAMINE

16. Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kannab Harjumaa Spordiliit.

Võistlejate lähetamisega ja toitlustamisega seotud  kulutused kannavad sportlased ise või neid lähetanud organisatsioonid.

 

VIII  ÜLDISELT

17. Kõikidel võistlejatel palume kaasa võtta kiid ja vahetusjalanõud.

Laudade “määrimiseks” lubatakse kasutada ainult boorhapet.

Mänguseibide ja löögiketastena kasutatakse Eesti Koroonamänguliidu poolt litsenseeritud vahendeid.

18. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu koos võistluste organisaatoriga kohapeal. Eelnev informatsioon telefonil  6118 556 ja 6118 557.

19. Käesoleva juhendi lisad:

1) Registreerimisleht